Regulamin

Regulamin świadczenia przez Salon Smaków sp. z o.o. z siedzibą w (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361727112, REGON: 369309119,(zwaną dalej: „Salon Smaków” lub „Usługodawcą”) usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Decydując się na korzystanie z usług Salon Smaków za pośrednictwem strony internetowej www.parkingmorskieoko.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o nie dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych online.

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług rezerwacji miejsc parkingowych online świadczonych przez Salon Smaków sp. z o.o. z siedzibą w (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361727112, REGON: 369309119,(zwaną dalej: „Salon Smaków” lub „Usługodawcą”)
2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej należącej do Salon Smaków sp. z o.o. umieszczonej pod adresem www.parkingmorskieoko.pl.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Tatry Wysokie – Łukasz Zadylak drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

 1. Usługodawca – Salon Smaków sp. z o.o.
 2. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem
  www.parkingmorskieoko.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Salon Smaków sp. z o.o..
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Salon Smaków sp. z o.o..
 4. Usługi – usługi świadczone przez Salon Smaków sp. z o.o. drogą elektroniczną polegające na dokonaniu rezerwacji online miejsc parkingowych na parkingu.
 5. Umowa – umowa rezerwacji miejsca parkingowego zawierana online pomiędzy Usługobiorcą a G.
 6. Parking – parking zlokalizowany przy ul. Jaworzyna Tatrzańska 24a (Tatranska Javorina 24a), Słowacja oraz Zgorzelisko 1, Małe Ciche.

§3
Usługi

 1. Salon Smaków sp. z o.o. świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi rezerwacji online miejsc parkingowych na terenie Parkingu.
 2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej w zakładce
  „Strona główna” (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Salon Smaków sp. z o.o. lub właściciela Strony internetowej i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych,prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

§4
Zawarcie i warunki Umowy
Ustawowe oraz umowne prawo odstąpienia od Umowy

 1. Usługobiorca może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter wiążącego porozumienia pomiędzy Salon Smaków sp. z o.o. a Usługobiorcą oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy, w tym prawa, jakie na mocy Umowy przysługują Usługobiorcy do nieruchomości, jaką jest Parking.
 3. Stronami Umowy są Usługobiorca oraz Salon Smaków sp. z o.o.. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przejmuje na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Usługobiorcy zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
 4. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu rezerwacji miejsca parkingowego poprzez wybór kryteriów rezerwacji, kompletne wypełnienie danych Usługobiorcy, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty rezerwacyjnej.
 5. Proces rezerwacji miejsca parkingowego wymaga:
  a) wejścia przez Usługobiorcę na Stronę internetową;
  b) określenia przez Usługobiorcę na głównej stronie Strony internetowej terminu rezerwacji, tj. daty wjazdu oraz daty wyjazdu.
  c) po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. b) powyżej i wciśnięciu pola w kalendarzu, Usługobiorca jest informowany o wysokości opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na danym Parkingu (podana cena stanowi cenę brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej), po czym Usługobiorca akceptuje wprowadzone dane, wybór Parkingu oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej wciśnięciem pola „Zarezerwuj”;
  d) następnie Usługobiorca wprowadza dane osobowe, tj. imię, nazwisko,
  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i numer tablicy
  rejestracyjnej pojazdu;
  e) Usługobiorca przystępując do procesu rezerwacji miejsca parkingowego wyraża
  zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji
  związanych z wykonaniem przez Tatry Wysokie – Łukasz Zadylak Usługi;
  g) następnie proces rezerwacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz
  opcjonalnie wpisania kodu rabatowego;
  h) po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. d) – h) powyżej i wciśnięciu pola
  „Kupuję i płacę” Usługobiorca przekierowany zostaje na stronę internetową systemu
  płatności online.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  i) Po akceptacji regulaminu usługi Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu
  płatności. Płatności za rezerwację miejsca parkingowego Usługobiorca może
  dokonać przelewem elektronicznym bądź kartą obsługiwaną przez usługę.
  Opłata za rezerwację miejsca parkingowego online obliczana jest automatycznie na
  podstawie danych, które Usługobiorca wprowadza do formularza rezerwacji;
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  j) po prawidłowym dokonaniu opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na podany
  przez Usługobiorcę adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu miejsca parkingowego oraz informacje dotyczące dalszego
  postępowania.
 6. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez
  Usługobiorcę opłaty za rezerwację miejsca parkingowego.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Dowód rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę stanowi wiadomość elektroniczna lub wydrukowane potwierdzenie zakupu. Brak może spowodować nie wpuszczenie Usługobiorcy na parking.
  Powyższe nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty
  rezerwacyjnej.
 9. W następstwie zawartej Umowy Salon Smaków sp. z o.o. zobowiązane jest do zapewnienia Usługobiorcy dostępności miejsca parkingowego na odpowiednim Parkingu w okresie wskazanym w zawartej Umowie rezerwacyjnej. Poprzez wjazd na teren takiego Parkingu i zajęcie przez Usługobiorcę miejsca parkingowego dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Salon Smaków sp. z o.o. umowy o korzystanie z miejsca parkingowego zgodnie z regulaminem Parkingu. Regulamin Parkingu dostępny jest na stronie internetowej www.parkingmorskieoko.pl. Zawierając Umowę rezerwacyjną Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu Parkingu. Opłata rezerwacyjna, którą Usługobiorca uiścił tytułem zawarcia Umowy o rezerwację miejsca parkingowego zostanie zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego na Parkingu, którego rezerwacja dotyczy, przy
  czym, jeżeli czas korzystania przez Usługobiorcę z miejsca parkingowego nie przekroczy
  czasu wskazanego w rezerwacji, to nie będą od Usługobiorcy pobierane dodatkowe
  opłaty z tego tytułu. W przypadku, gdy Usługobiorca przekroczy czas postoju wskazany
  w potwierdzeniu rezerwacji bilecie parkingowym zobowiązany będzie przed opuszczeniem Parkingu do uiszczenia w biurze na Parkingu opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego
  ponad zarezerwowany czas postoju według stawek wynikających z regulaminu Parkingu.
 10. Usługobiorca na podstawie Umowy uprawniony jest do wjazdu na Parking w okresie od
  6 godzin przed wskazaną w procesie rezerwacji godziną wjazdu na Parking. Usługobiorca
  wjeżdżając na Parking zajmuje pierwsze wolne miejsce parkingowe. Usługa obejmuje
  jedynie Parking, którego dotyczy rezerwacja. Usługa nie dotyczy innych parkingów.
 11. Informujemy, że rezerwacja miejsca parkingowego w dni o wzmożonym ruchu jest gwarantowana do godziny 12:00. W przypadku braku miejsc potwierdzonych przez obsługę po przyjeździe, pieniądze zostaną Państwu zwrócone na konto w przeciągu 3 dni roboczych.

§5
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest
  pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących
  wymagań technicznych:
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Konto e-mail,
  • Przeglądarka sieci Web zgodna z HTML5 z obsługą TLS,
  • Czytnik plików PDF,
  • Drukarka o rozdzielczości minimum 600 dpi (punktów na cal) z możliwością
  wydruku formatu A4 na białym papierze, drukująca w sposób czytelny,
 2. Salon Smaków sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają bądź utrudniają mu korzystanie ze Strony internetowej.

§6
Odpowiedzialność

 1. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych
  drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia
  Regulaminu lub dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Salon Smaków sp. z o.o. informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. Salon Smaków sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony
  internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. O ile nie zostało to wskazane wyraźnie inaczej to prezentowane na Stronie internetowej
  materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
  cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@parkingmorskieoko.pl lub pocztą na adres: Salon Smaków sp. z o.o.. z siedzibą w (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4, w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji. 2. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Usługobiorcy składającego reklamację: a) imię i nazwisko podane podczas procesu rezerwacji; b) adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji; c) przedmiot reklamacji; d) dokładny opis reklamowanej Usługi; e) przyczynę reklamacji. 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu, regulaminu Parkingu i/lub przepisów obowiązującego prawa, nie będę uwzględniane. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność Salon Smaków sp. z o.o ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej. 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Salon Smaków sp. z o.o w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą. 7. Powyższe zapisy nie naruszają ustawowych praw konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 8. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się z decyzją Usługodawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową. 9. W przypadku wystąpienia sporu, Usługobiorca będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z Usługodawcą, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. §10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez publikację na Stronie internetowej. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin odstąpienia od zakupu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej parkingmorskieoko.pl najpóźniej do północy dzień przed wjazdem na parking. Usługa rezerwacji miejsca na dany dzień zaczyna się od północy, dlatego nie ma możliwości anulowania biletu w tym dniu, na który jest rezerwacja.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład:

 • pismo wysłane pocztą, na adres: (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4 lub
 • oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@parkingmorskieoko.pl. Jeżeli
  skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
  informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
  umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.