Regulamin parkingu


Regulamin parkingu ul. Jaworzyna Tatrzańska 24a (Tatranska Javorina 24a), Słowacja.

§1

Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury parkingowej. Umowa obowiązuje od chwili uiszczenia opłaty parkingowej do wyjazdu z parkingu.

Poprzez skorzystanie z infrastruktury parkingowej rozumie się przejazd przez teren parkingu lub skorzystanie z wyznaczonego miejsca postojowego na terenie parkingu przy ul. Jaworzyna Tatrzańska 24a (Tatranska Javorina 24a), Słowacja.

Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2

Parking jest niestrzeżony, płatny.

Pozostawiony pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona.

Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Zarządca nie ponosi również odpowiedzialności za włamania do samochodów bądź kradzieże pojazdów. Właściciel pojazdu winien zabezpieczyć odpowiednio pojazd przed włamaniami i kradzieżą.

Parking jest czynny 24 godziny na dobę.

Zarządcą parkingu jest firma Salon Smaków sp. z o.o. z siedzibą w (34-532 Jurgów), Jurgów 256/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361727112, REGON: 369309119,(zwaną dalej: „Salon Smaków” lub „Usługodawcą”).

Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h.

Korzystający z infrastruktury parkingowej zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi parkingu oraz zwrócenia szczególnej uwagi na pojazdy sąsiednie i ustawienia pojazdu w wyznaczonych miejscach.

Nie wolno parkować pojazdu w miejscach i w sposób, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

§ 3

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz inne materiały niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe. Wyjątkiem jest posiadanie przez użytkownika pojazdu stosownego zezwolenia.

Na terenie parkingu zabronione jest:

  • palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających,
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych,
  • tankowanie pojazdów,
  • pozostawianie pojazdów z pracującym silnikiem lub nieszczelnymi układami,
  • zanieczyszczanie parkingu.

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na mieniu lub wyrządzone osobie na terenie parkingu – zarówno zarządcy parkingu, jak i osobom trzecim.

W przypadku zaparkowania pojazdu i nieodbierania go przez okres 21 dni oraz w sytuacji zaparkowania pojazdu w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo mienia lub osób korzystających z parkingu, wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez zarządcę parkingu miejsce lub/oraz – w razie potrzeby – powiadomienie funkcjonariuszy policji, celem podjęcia czynności służbowych. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z pojazdu.

Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać policji i obsłudze parkingu.

§5

Wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej określa cennik.

Wobec korzystających z parkingu nieposiadających biletu parkingowego zostaną podjęte czynności weryfikacyjne na podstawie danych uzyskanych od obsługi parkingu.

Cennik i regulamin parkingu są do wglądu u obsługi parkingu, dodatkowo znajdują się na stronie internetowej https://parkingmorskieoko.pl/ oraz są wywieszone przed wjazdem na parking.

§6

Możliwość zwrotu biletu na Łysej Polanie istnieje najpóźniej do północy dzień przed wjazdem na parking. Usługa rezerwacji miejsca na dany dzień zaczyna się od północy, dlatego nie ma możliwości anulowania biletu w tym dniu, na który jest rezerwacja.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.